09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 soustředění
Ngo  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z   1500
Garlík  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z   1500
Kocán  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z Z Z 1500
Laňka  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z Z   1500
Vokurka  Z  Z  Z  Z  /  /  /  /  /  /  
Bezouška  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z 1500
Plavec  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z 1500
Budín  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z   Z 1500
Voroš  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z      
Zeybek  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z    
Soběslav  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  
Lantora  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  
Táborský  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z   1500
Šinágl  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z 1500
Šich  Z  Z  Z  Z  Z            
Acháčová  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  
Frank  O  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z   1500
Štástka                Z  Z  Z 1500
Zelenka                     1500
Schneider                     1500

Z  -  zaplaceno