2019-2020 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 soustředění
Ngo X X X X X X          
Garlík X X X X          
Kocán X X X X X X          
Laňka X X X X X X          
Frank X X X X X            
Bezouška X X X  X X          
Plavec X X X  X X          
Budín X X X  X X          
Voroš X X X  X X          
Zeybek X X X X  X X          
Soběslav X X X  X X          
Lantora X X X  X X  X  X      
Táborský X X X  X X          
Šinágl X X X X  X X          
Schneider X X X  X X   X        
Zelenka X X X  X            
Štástka  X X X X  X X 500        
                       
                       
                       

X  -  zaplaceno